top of page

Verejno obchodná súťaž

 

05.02.2024

Zápisnica z vyhodnotenia súťaže

 

 

10. 1. 2024

Argi Academy vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie zmluvy o dielo podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Predmetom súťaže a predmetom zákazky ako výsledku návrhu na uzatvorenie zmluvy ev. predmetu ponuky zo strany navrhovateľa je zhotovenie diela - indoor a outdoor parkourového parku, outdoor trampolín a dovybavenie gymnasticko - parkourovej haly.

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu

Príloha č. 2 - Zmluva o dielo - vzor návrhu

 

 

20.07.2023

Zápisnica z vyhodnotenia súťaže

1. 7. 2023

Argi Academy vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie zmluvy o dielo podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Predmetom súťaže a predmetom zákazky ako výsledku návrhu na uzatvorenie zmluvy ev. predmetu ponuky zo strany navrhovateľa je zhotovenie diela - gymnasticko - parkourovej haly.

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu

Príloha č. 2 - Zmluva o dielo - vzor návrhu

bottom of page