top of page

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ  

„NOVÁ GYMNASTICKO-PARKOUROVÁ HALA V ŽILINE 1“

-

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy

podľa § 281 - § 288 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

-

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu

-

Príloha č. 2 - Kúpna zmluva - vzor návrhu

-

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ  

„NOVÁ GYMNASTICKO-PARKOUROVÁ HALA V ŽILINE 2“

-

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy

podľa § 281 - § 288 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

-

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu

-

Príloha č. 2 - Zmluva o dielo - vzor návrhu

28.3.2023

-

VYHODNOTENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Zápisnica z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže

„NOVÁ GYMNASTICKO-PARKOUROVÁ HALA V ŽILINE 1“

Zápisnica z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže

„NOVÁ GYMNASTICKO-PARKOUROVÁ HALA V ŽILINE 2“

14.4.2023

bottom of page